21 มิ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว งามทิพย์  จิตรคำ


ชื่อเล่น ทิพย์ *-*


หมู่2 รหัสนักศึกษา 544188081


คณะ ครุศาสตร์  โปรแกรมวิชา การประถมศึกษา